Conditions d'utilisation

Algemene voorwaarden
1. DEFINITIES​
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Florapoint Concept: Florapoint Concept BV, een vennootschap naar Belgisch recht met
maatschappelijke zetel te Kronenburgstraat 112, 2000 Antwerpen, ingeschreven bij het KBO
onder de nr ,
  0728.489.893

CBD Rookwaren: Hennepproducten (nl. hennepbloemen) met cannabidiol (CBD) en een
Tetrahydrocannabinol (THC) waarde die lager of gelijk is aan <0,2% (conform de wettelijk
toegestane limiet uit het Koninklijk besluit van 6 september 2017). Deze wordt door Florapoint
Concept verkocht als kruiden en/of rookwaren andere dan tabak en vallen strikt onder de
tabakswetgeving. 
Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling bij Florapoint Concept plaatst. In geval
van de aankoop van tabak en gerelateerde producten, dient de klant minstens 18 jaar oud te zijn
en behoudt Florapoint Concept zich het recht voor om een identiteitskaart controle uit te voeren.
Overeenkomst: een overeenkomst met betrekking tot aankoop of bestelling van een goed of
dienst dat door Florapoint Concept wordt aangeboden.

2/ GELDIGE OVEREENKOMST
De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle Overeenkomsten tussen Florapoint
Concept en Klant en zijn van toepassing op de totstandkoming ervan. Een Overeenkomst tussen
Florapoint Concept is enkel bindend na betaling van de koopprijs en na ontvangst van het
aankoopbewijs. Florapoint Concept is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden zonder
voorafgaand bericht te wijzigen en dit met onmiddellijke ingang.
De Klant erkent de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, en erkent de mogelijkheid te
hebben gehad om er een kopie van mee te nemen. Bij het sluiten van een Overeenkomst met
Florapoint Concept erkent de Klant gebonden te zijn door de voorwaarden zoals uiteengezet in
deze Algemene Voorwaarden. De Klant erkent eveneens gebonden de zijn aan het intern
huisreglement.
Er kan geen geldige Overeenkomst voor de aankoop van CBD Rookwaren tot stand komen met
een minderjarige. Vandaar dat Florapoint Concept zich het recht voorbehoudt voor om een
identiteitskaart controle uit te voeren bij iedere potentiële klant. Indien de potentiële klant weigert
zijn of haar identiteitskaart te tonen, indien de potentiële klant zijn of haar identiteitskaart niet op
zich heeft of indien de potentiële klant de wettelijke en volle leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt,
zal Florapoint Concept weigeren om CBD Rookwaren te verkopen.
Wat betreft de aankoop van CBD Rookwaren, erkent de Klant op de hoogte te zijn van, en
aanvaardt de Klant dit product te kopen onder de uitdrukkelijke vermelding dat het verboden is de
CBD Rookwaren te consumeren in de buurt van minderjarigen en/of op plaatsen waar dit als
overlast ervaren kan worden. Met consumeren wordt bedoeld het roken of verdampen van deze
bloemen. Het eten, drinken of gebruik als andere toepassingen zijn bij wet verboden in België.
Zoals in de definitie wordt aangehaald is dit niet het beoogde doel van dit product, maar wordt dit
enkel verkocht als rookbare kruiden andere dan tabak.
Daarbovenop erkent de Klant op de hoogte te zijn van, en aanvaardt de Klant dit product te
kopen onder de uitdrukkelijke vermelding dat het geen therapeutische eigenschappen heeft om
ziektes te bestrijden, noch dat het enige fysiologische functies kan herstellen, verbeteren of

© FLORAPOINT CONCEPT BV – 2021 – Algemene Voorwaarden V1.1
wijzigen. Indien de Klant dit product consumeert, handelt hij of zij in kennis met deze Algemene
Voorwaarden.

 ​
3/ AANBIEDINGEN, AANBOD EN AANVAARDING
​Al onze prijzen zijn inclusief BTW en uitgedrukt in Euro. Aanbiedingen van Florapoint Concept
zijn steeds vrijblijvend. Op het moment van de betaling van het product en na ontvangst van een
betalingsbewijs, is het goed door de Klant aanvaardt. De eigendom van de goederen gaat over
op de Klant, nadat de prijs ervan volledig is betaald en ontvangen.
Het kan voorkomen dat producten niet in voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn. Florapoint
Concept geeft geen garantie dat bepaalde producten in de winkel of op onze website te allen tijde
aanwezig zijn.
Alle klachten met betrekking tot zichtbare gebreken van de goederen en met betrekking tot de
niet-conforme levering van de goederen, moeten, op straffe van rechtsverval, binnen de 48 uur
na ontvangst van de goederen door middel van aangetekend schrijven aan Florapoint Concept
worden gemeld. Bij online aankopen is deze termijn 14 dagen, zoals aangegeven in het
retourbeleid.
 
4/ RETOURNEREN
Gehele of gedeeltelijke kosteloze retour van een bestelling kan alleen maar
geschieden tot 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst, zoals aangegeven in
het retourbeleid.

5/ PRIJZEN EN BETALING
De prijzen van de goederen zijn berekend volgens de tarieven van de leveranciers van Florapoint
Concept, en rekening houdend met de op die dag geldende materiaal- en transportkosten,
wisselkoersen, douanerechten en taksen. Indien deze elementen wijzigingen mochten
ondergaan, behoudt Florapoint Concept zich het recht voor haar prijzen aan te passen.
Elke Overeenkomst is een overeenkomst met betalingsverplichting, waar geen uitzondering op
gemaakt wordt.

6/ INTERN HUISREGLEMENT
Elke Klant erkent het intern huisreglement te hebben gelezen, dat uithangt in elk
handelspand van Florapoint Concept, en waarvan kopieën beschikbaar zijn.

7/ RECHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID
Florapoint Concept kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
• Een inbreuk door de Klant op één van de bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden of het intern huisreglement;
• Enige directe of indirecte schade die worden veroorzaakt bij de Klant, of aan enige

© FLORAPOINT CONCEPT BV – 2021 – Algemene Voorwaarden V1.1
derden, ten gevolge een inbreuk door de Klant van één van de bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden of het intern huisreglement.
In geval van enige aansprakelijkheid van Florapoint Concept, is deze enkel
aansprakelijk voor de rechtstreeks bewezen schade, met uitsluiting van elke
onrechtstreekse schade.

8/ TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch Recht van
toepassing. Alle geschillen worden behandeld bij rechtbank van koophandel te Antwerpen.

 

KBO: BE0728.489.893